page-header
Współpraca

Warunki współpracy

Ogólne warunki wykonywania tłumaczeń

BIURO POLARIS
Warunki współpracy
 1. Biuro Tłumaczeń „POLARIS” Renata Strojewska, zwane dalej Biurem, wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami wykonywania tłumaczeń. Biuro może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, na co Klient wyraża zgodę. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich, jak choroba lub przyczyny leżące po stronie Klienta, Biuro może wydłużyć termin realizacji lub odstąpić od wykonania zlecenia.
 2. Biuro świadczy usługi w zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zlecenia.
 3. Z wyjątkiem materiałów, które w sposób oczywisty są powszechnie dostępne (np. Artykuły prasowe, ustawy, strony internetowe, itp.), wszystkie dokumenty i materiały powierzane przez Klienta (jak również treść tłumaczonych spotkań) są traktowane jako poufne o nie są udostępniane osobom trzecim (innym niż pracownicy lub podwykonawcy Biura).
 4. Tłumaczenia pisemne rozliczane są na podstawie stron obliczeniowych tekstu docelowego w następujący sposób:
  • Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1500 znaków ze spacjami, minimalne zamówienie to 0,5 strony;
  • Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) wynosi 1125 znaków ze spacjami, minimalne zamówienie to 1 strona.
 5. Tłumaczenia ustne rozliczane są na podstawie godzin pracy w następujący sposób:
  • Liczona jest każda rozpoczęta godzina dostępności tłumacza;
  • Minimalne zamówienie to 1 godzina.
 6. Zlecenia wykonywane w ciągu jednego dnia roboczego lub wymagające tłumaczenia powyżej 5 stron obliczeniowych dziennie są traktowane jako zlecenia ekspresowe.
 7. Wykonane tłumaczenia są dostarczane w sposób określony w zleceniu.
 8. Cena tłumaczenia przysięgłego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji.
 9. Odwołanie Zlecenia wymaga formy pisemnej i musi zostać doręczone do Biura osobiście, przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. W przypadku odwołania Zlecenia dotyczącego tłumaczenia pisemnego, Klient ponosi koszty tłumaczenia wykonanego do chwili otrzymania przez Biuro stosownej informacji o odwołaniu. W przypadku odwołania Zlecenia dotyczącego tłumaczenia ustnego w dniu jego realizacji, Klient ponosi koszty wynagrodzenia wynikające z wyceny wskazanej w zleceniu. Nieskorzystanie z usług zamówionego tłumaczenia nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia kosztów związanych z jego wynagrodzenie.
 10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie trzydziestu dnia od daty wykonania usługi. W przypadku reklamacji Biuro zobowiązuje się do niezwłocznego skorygowania tłumaczenia.
 11. Odpowiedzialność Biura za wszelkie szkody związane z wykonanie tłumaczenia jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za wykonaną usługę, w związku z którą szkoda powstała.
 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym, niemniej jednak Biuro jest zobowiązane do niezwłocznego skorygowania tłumaczenia.
Back to top of page
Call Now Button