page-header
RODO

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW (OSÓB FIZYCZNYCH)

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.06.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Strojewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Tłumaczeń „POLARIS” Renata Strojewska, ul. Łukowska 10a, 54-102 Wrocław, NIP: 897-154-96-26, tel. 603 570 320, e-mail: biuro@rs-tlumaczenia.pl („ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy świadczenia usług. Której Pani/Pan jest stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na ADO na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom współpracującym z ADO, w szczególności firmom księgowym, prawniczym lub informatycznym (odbiorcom).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych:
  • w związku z wykonywaniem umowy – przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową;
  • w związku z Pani/Pana żądaniem do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy;
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na ADO – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa;
  • na podstawie zgody – do momentu odwołania zgody przez Panią/Pana.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych;
  • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy świadczenia usług.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Back to top of page
Call Now Button